Základné pojmy

“Tovarom” je akýkoľvek spotrebný tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.stoporex.sk “Predávajúci” je obchodná spoločnosť Binary Assets s. r. o., P. Jilemnického 2415/6, 052 01 Spišská Nová Ves je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Zásady

Tieto obchodné podmienky sa v časti práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 102/2014 Z.z. nevzťahujú na právnické osoby. Na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a právnickými osobami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, avšak práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. sa priznávajú aj právnickej osobe, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, pričom na tieto účely sa táto osoba považuje za spotrebiteľa.

Cena tovaru a cena dodania tovaru

Všetky ceny tovaru sú uvedené na www.stoporex.sk a sú uvádzané vrátane DPH. Cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom sa nezapočítava do týchto cien. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka, ktorú si spotrebiteľ vyberá sám priamo počas realizácie objednávky. Cena tovaru je uvádzaná za jeden kus, pokiaľ v popise nie je uvedené inak. Cena tovaru označená ako “Akcia” je platná do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak.

Objednanie tovaru

Spotrebiteľ môže realizovať objednávku nasledovne:

  • Prostredníctvom internetovej stránky www.stoporex.sk
  • E-mailom na: info@stoporex.sk

Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky prípadne jej časti na Váš e-mail. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Pre potvrdenie objednávky je nevyhnutná presná špecifikácia tovaru – označenie jeho druhu, ceny, množstva, ďalej ceny za dodanie tovaru, spôsob a termín úhrady objednávky, spôsob a termín dodania tovaru. Takto potvrdená objednávka (prípadne jej časť), je pre obe strany záväzná.

Storno objednávky

Spotrebiteľ môže bezplatne stornovať svoju objednávku ešte pred a aj po potvrdení objednávky a e-mailom na info@stoporex.sk! Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 14 dní vrátená Spotrebiteľovi prevodom na účet.

Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávateľa, číslo objednávky, objednávaný tovar, číslo účtu, kam má byť poukázaná zaplatená kúpna cena alebo záloha. Predávajúci má právo stornovať objednávku ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a spotrebiteľ nemá záujem o náhradné plnenie. Zaplatená kúpna cena za tovar alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 30 dní vrátená Spotrebiteľovi. O stornovaní objednávky bude Spotrebiteľ informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Platba za tovar

Platbu za tovar môže spotrebiteľ realizovať bezhotovostným platobným stykom, v hotovosti pri prevzatí tovaru po doprave ku spotrebiteľovi alebo v mieste určenom predávajúcim v prípade osobného odberu. Číslo bankového účtu predávajúceho: IBAN: SK83 0900 0000 0050 6189 9956, VS: číslo objednávky.

Recyklačný poplatok

V cene všetkých tovarov ktorých sa to týka, je započítaný poplatok do recyklačného fondu na ekologickú likvidáciu starých elektrospotrebičov.

Dodacia lehota

Dodacia lehota je obvykle 1 pracovný deň. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. Spotrebiteľ je vždy pri potvrdení objednávky informovaný o aktuálnej dĺžke dodacej lehoty e-mailom. Dodacia lehota uvedená u výrobkov je informatívna priemerná doba dodania, ktorá sa v individuálnych prípadoch môže líšiť.

Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru spotrebiteľom, dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej kvalite, cene a množstve ako aj v dohodnutej lehote. Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kuriéra. Pred prevzatím tovaru je spotrebiteľ povinný potvrdiť objednávku, zaplatiť cenu za tovar a cenu za dodanie tovaru. Pri prevzatí tovaru spotrebiteľ svojím podpisom potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav u kuriéra prostredníctvom, ktorého mu bol tovar doručený.

Daňový doklad (faktúra) a záručný list (ak je súčasťou balenia) sú dodávané spolu s tovarom. Pred podpísaním preberacieho protokolu dopravcu spotrebiteľ vizuálne dôkladne skontroluje zásielku či nie je poškodená. Reklamáciu tovaru poškodeného dopravou musí spotrebiteľ uplatniť bezodkladne po prevzatí zásielky. V prípade ak tovar nieje dodaný z dôvodu vyššej moci, predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa o dôvode nedodania tovaru. V tomto prípade predávajúci poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie.

Vady tovaru, záručná doba a reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, ktorú určuje predávajúci.

Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je uvedené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

Záruka

Na všetok tovar sa poskytuje záruka 24 mesiacov /pokiaľ nie je uvedené inak/. Záruka sa nevzťahuje na tovar opotrebovaný bežným používaním, mechanicky poškodený, poškodený neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou. Taktiež na všetok tovar poskytujeme 14 dennú záruku na vrátenie peňazí bez udania dôvodu. (Upozorňujeme zákazníkov, že tovar k nám nie je možné zasielať dobierkou. Odporúčame zákazníkom zasielať tovar doporučene na našu adresu). Tovar nesmie javiť známky použitia a musí byť zaslaný v pôvodnom obale. Použitý tovar nesmieme poskytnúť na ďalší predaj.

Reklamačný poriadok

1. Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky, sa riadia najmä ustanoveniami o Zvláštnych ustanoveniach o predaji tovaru v obchode, §612 až §627 Občianskeho zákona a zodpovednosti za vady predanej veci podľa Občianskeho zákonníka (§622 a § 623, kde je spotrebiteľ poučený o svojich právach)

2. Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby prejaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení nasledujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčiastka či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť musí byť kompletne. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôt od 0°C až 25°C.

3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich kalendárnych dní od dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

Reklamácia musí obsahovať:

  • názov reklamovaného tovaru
  • konkrétny popis závady
  • reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť
  • kópiu dokladu o kúpe (faktúru)
  • záručný list (u príslušenstva je záručným listom doklad o kúpe – stačí kópia)
  • adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email na Vás)
  • dátum
  • spôsob vybavenia reklamácie

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti je reklamačné oddelenie oprávnené reklamáciu zamietnuť. Upozorňujeme zákazníkov, že tovar k nám nie je možné zasielať dobierkou. Odporúčame zákazníkom zasielať tovar doporučene na našu adresu. Názov firmy: isklad 210870/09, Meno príjemcu: Binary Assets s.r.o., Ulica: Dialnicna cesta 5, Hala D, gate 35, PSČ a mesto: 90301 Senec

Späť bude opravený výrobok dopravený na naše náklady.

e-mail: info@stoporex.sk

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky.

Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľ doručí reklamovaný tovar podľa možnosti v originálnom balení vrátane kópie faktúry predávajúcemu a to na poštovú adresu:
Názov firmy: isklad 210870/09, Meno príjemcu: Binary Assets s.r.o., Ulica: Dialnicna cesta 5, Hala D, gate 35, PSČ a mesto: 90301 Senec. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame Vám tovar poistiť.

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Kupujúci berie na vedomie, že podľa smernice Europského parlamentu a Rady 2011/83/EU zo dňa 25. októbra 2011 O právach spotrebiteľov sú erotické pomôcky a bielizeň považované za tzv. Tovar zvláštneho (intímneho) charakteru a ich vrátenie a výmena nie je z hygienických dôvodov možná.

1. Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenia od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese info@stoporex.sk. Na tento účel môže Kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy – nájdete ho na konci tohto textu. V prípade odstúpenia od zmluvy elektronicky, Predávajúci prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdí e-mailom.

3. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

4. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti všetky platby, ktoré boli Kupujúcim uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby Predávajúceho budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tovaru Predávajúcemu. Úhrada platby bude vykonaná prevodom na účet, ktorý uvedie kupujúci a to v tvare IBAN vrátane mena a adresy majiteľa účtu.

5. Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho.

6. Tovar musí byť doručený späť na adresu: Názov firmy: isklad 210870/09, Meno príjemcu: Binary Assets s.r.o., Ulica: Dialnicna cesta 5, Hala D, gate 35, PSČ a mesto: 90301 Senec
najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci – spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci – spotrebiteľ.

7. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný Predávajúcemu s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a v pôvodnom obale. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, tovar nie je kompletný alebo ochranný obal je porušený, Predávajúci neakceptuje odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

8. Podmienky, kedy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy:

V súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z.,§ 7 Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Naše zákaznické oddelenie sa však všetky prípady odstúpenia od zmluvy snaží riešiť individuálne a nadštandardne a preto umožňujeme vrátenie tovaru, ktorého ochranná fólia, obal alebo pečať neboli akokoľvek narušené.

Iba tak môžeme garantovať, že zákazník od nás dostane vždy nový a nepoužitý výrobok. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27, SR.

Alternatívne riešenie sporov – v súlade s ustanoveniami zákona č. 391/2015 z. Z. o alternatívnych riešeniach sporov, prípadne spory medzi Binary Assets s.r.o., s.r.o. a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke ministerstva hospodárstva – www.mhsr.sk. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na stoporex.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Dotazník

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Zodpovednosť

Predávajúci upozorňuje, že informácie na www.stoporex.sk sú z časti preberané od tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jeho vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na www.stoporex.sk pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na www.stoporex.sk nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od predávajúceho v písomnej podobe potom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval. V prípade chybne uvedenej predajnej ceny na www.stoporex.sk si predajca vyhradzuje právo na jej opravu (zmenu) a to aj po vykonaní objednávky zákazníka, ten má právo s opravou ceny nesúhlasiť a odstúpiť od zmluvy resp. stornovať objednávku.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.