Čo je frigidita, aké má príznaky a príčiny u žien a v čom spočíva jej najlepšia liečba?

Pre partnerský vzťah, či už ide o sexuálny život alebo aj ten bežný, predstavuje veľké riziko z pohľadu muža frigidita. Ak je žena frigidná, ide o stav, ktorý už obvykle nie je krátkodobý a „neprejde“ sám od seba bez nejakých vážnejších zásahov alebo zmien.

Frigidita je pritom problém, ktorý je výlučne vyhradený ženám. U mužov dochádza k podobnému stavu vtedy, ak u nich poklesne libido, čiže chuť na sex.

V prípade žien ide o komplex ťažkostí vplývajúcich jednak na sexuálny apetít, ale rovnako aj na kvalitu pohlavného styku. Príznaky tohto problému sú už na prvý pohľad závažné, no o nič menší význam nemajú ani jeho príčiny. Našťastie pre ženy, liečba je možná, hoci podobne, ako je aj význam tohto problému, musí byť komplexná a dlhodobejšia.

Čo je frigidita a kedy sa u žien vyskytuje najviac

Frigidita, niekedy nazývaná aj frigidnosť, je stav pohlavnej a sexuálnej chladnosti ženy. Ide o pokles sexuálnej aktivity alebo úplná neschopnosť k nej, čo závisí od rozsahu problému. Čisto z medicínskeho hľadiska ide o ochorenie, ktoré sa dotýka pohlavnej sústavy a sexuálnych funkcií, pričom tento pojem je vyhradený čisto pre ženy.

V minulosti boli pojmy frigidita alebo frigidná žena pejoratívne a mali označiť akúkoľvek nechuť k pohlavnému styku a to bez ohľadu na príčinu, symptómy alebo ďalšie faktory. Dnes ide o označenie poruchy sexuality spojenej s funkciami pohlavnej sústavy.

 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • stoporex women 3 balenie

  Stoporex® Women – Balenie 3ks

  49,90  Zľava!
 • Stoporex® Women – Balenie 5ks

  79,90  Zľava!

Súčasťou frigidity totiž bývajú komplexnejšie ťažkosti, ktoré zasahujú jednak do správneho a zdravého fungovania pohlavnej sústavy, ale tiež ťažkosti prejavujúce sa v kvalite sexuálneho styku. Ide tak o kombináciu porúch sexuálneho apetítu, sexuálnych dysfunkcií, porúch súvisiacich s pohlavným vzrušením a porúch dosiahnutia orgazmu.

Na rozdiel od izolovaných ťažkostí, v prípade frigidity ide o dlhodobejší a širší problém. Hoci neexistuje žiadna oficiálna definícia, ako problém v spojení s frigiditou treba vnímať tieto ťažkosti a poruchy vtedy, ak sa objavujú dlhšie, ako 6 mesiacov po sebe.

Problém má pritom postupný nábeh a niekoľko fáz. Na úvod ide iba o znížený sexuálny apetít, neskôr sa objavia poruchy dostatočného vzrušenia a prekrvenia intímnej oblasti a na záver, ak nie je frigidita dlhodobo riešená, dochádza k ťažkostiam s dosiahnutím orgazmu. V tom najhoršom prípade nastáva absencia chuti na sex a anorgazmia.

Aké oblasti sexuálneho života frigidnosť postihuje

Na rozdiel od obyčajného poklesu či straty libida u mužov je problém u žien oveľa širší. Postihuje totiž nielen chuť na sex, ale aj ďalšie oblasti sexuálneho života, vrátane funkcií pohlavnej sústavy. Výsledkom je tiež zhoršenie partnerského života, nakoľko ten úzko súvisí s tým sexuálnym, čiže frigiditou nepriamo trpí aj muž, nielen žena.

Tu sú tie oblasti, ktorých sa frigidita u žien dotýka:

Sexuálny apetít: Prvou oblasťou, ktorú frigidita postihuje, je libido, čiže chuť na sex. To je podmienené jednak hormonálnymi faktormi, ale tiež samostatným sexuálnym apetítom. Pri frigidite žena postupne stráca záujem o pohlavný styk, neskôr aj o fyzický kontakt ako taký. Dochádza k celkovému ochladnutiu a neskôr až k averzii voči styku.

Prekrvenie pohlavných orgánov: Druhým negatívnym vplyvom frigidity a zároveň súvisiacim faktorom je zhoršenie prekrvenia pohlavnej sústavy. Niekedy môže ísť o jej príčinu, inokedy o následok, každopádne sa to odrazí na kvalite sexuálneho života. Horšie prekrvenie znamená tiež horšiu funkciu a zníženie odpovede na stimuláciu.

Vzrušivosť a vzrušenie: S frigiditou úzko súvisí tiež oblasť vzrušenia a vzrušivosti. Typickým javom je pokles vnímania sexuálneho vzrušenia, s čím súvisí aj ochladnutie a celkové zníženie chuti na sexuálny a neskôr aj akýkoľvek fyzický kontakt. Súvisiacim problémom je zhoršenie zvlhčenia vnútra vagíny a neskôr jej suchosť.

Dosiahnutie orgazmu: Poslednou a u oboch partnerov veľmi dôležitou oblasťou je dosiahnutie orgazmu. V prípade frigidity môže mať žena s orgazmom problém, čo vyplýva aj z predošlých spomínaných vplyvov. Medzi prekážky dosiahnutia vyvrcholenia patria bolesť počas pohlavného styku, vaginizmus alebo anorgazmia všeobecne.

Aké sú jej najčastejšie príčiny a rizikové faktory

Za vznikom frigidity môže byť niekoľko faktorov. Niektoré súvisia priamo s pohlavným alebo hormonálnym systémom ženy, iné sú skôr výsledkom pôsobenia prostredia. Medzi vplyvy treba zarátať aj rodinné zázemie a okolité prostredie. To dokáže u žien významne ovplyvniť skutočnosť, ako sa pozerajú na sexualitu a svoj sexuálny život.

Medzi najdôležitejšie príčiny a faktory zaraďujeme:

Hormonálne problémy: Prvým faktorom a v mnohých prípadoch aj príčinou frigidity sú hormonálne ťažkosti. Ide o stav, kedy dochádza k poklesu estrogénu alebo k celkovej nerovnováhe hormónov. Tieto problémy môžu byť zapríčinené vekom, tehotenstvom, dojčením, menopauzou alebo ochorením vaječníkov.

Problémy v partnerskom živote: Vzťahové ťažkosti, citové ochladnutie, problémy vo vzťahu alebo celkový nesúlad partnerov, to všetko sa tiež podpíše pod vznik frigidnosti. Môže ísť o krátkodobé alebo dlhodobé faktory, prípadne o zlomové momenty na základe nejakej jednorazovej reakcie. Problémom je aj stereotyp v sexuálnom živote.

Choroby: Za frigidnosťou alebo dlhodobejším poklesom libida môžu byť viaceré neliečené alebo vážnejšie ochorenia. Najčastejšie ide buď o hormonálne choroby, metabolické problémy, ochorenia nervovej sústavy alebo chronické stavy. Okrem tých fyziologických môžu na ženskú sexualitu vplývať aj depresie, úzkosť či nízke sebavedomie.

Vplyv okolia a prostredia: Stres, dlhodobá pracovná záťaž, ale tiež zlá životospráva, to sú ďalšie negatívne faktory na sexuálny život ženy. Do veľkej miery na ňu vplýva aj výchova a nedostatočné povedomie o vlastnej sexualite spolu s jej ignoráciou v rodinnom prostredí. Na frigiditu majú vplyv tiež osobné negatívne skúsenosti ženy z minulosti.

Užívanie liekov a iných látok: Negatívny vplyv na libido a fungovanie ženskej pohlavnej sústavy majú aj niektoré druhy liečiv. Najčastejšie ide o nejakú formu hormonálnych liekov, antidepresíva s vplyvom na nervový systém alebo o hormonálnu ochranu. Problémové sú samozrejme aj psychotropné a návykové látky, rovnako tak alkohol.

 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • stoporex women 3 balenie

  Stoporex® Women – Balenie 3ks

  49,90  Zľava!
 • Stoporex® Women – Balenie 5ks

  79,90  Zľava!

Príznaky a prejavy spojené s frigiditou

Ak ide symptómy frigidity, tie môžu byť fyziologické, psychosomatické alebo spojené s nezáujmom o intímny kontakt. Veľa závisí od príčin a rizikových faktorov, rovnako tak od toho, v akom stave, rozsahu a intenzite sa u ženy frigidnosť objavuje.

Ako prvé sú viditeľné prejavy smerujúce k zníženiu pohlavného styku. Záujem o sexuálnu aktivitu je postupne nižší a slabší, dochádza tiež k celkovému ochladeniu a vnímavosti ženy na sexuálnu stimuláciu. S tým súvisí absencia sexuálnych myšlienok a predstáv a zo strany ženy aj absencia akýchkoľvek signálov príťažlivosti voči partnerovi.

Ak ide o fyziologické prejavy frigidity, patria sem:

 • ťažkosti s dostatočným prekrvením pošvy a intímnej oblasti
 • problémy s dostatočným vzrušením, jeho absencia počas styku
 • znížená činnosť Skeneho žliaz a nedostatočné zvlhčenie pošvy
 • fyziologická bolesť pri pohlavnom styku a vnikaní penisu
 • nepríjemné pocity počas pohlavného styku alebo dráždenia
 • oslabenie pružnosti a pevnosti svalstva panvového dna a pošvy

Čo sa týka psychosomatických prejavov frigidity, tie súvisia najčastejšie s fungovaním nervovej sústavy a nedostatočným uvoľnením sa. Žena môže byť náchylnejšia na stav depresie, nervozity a neurózy alebo mať ťažkosti s bolesťami hlavy.

V prípade najvážnejšej formy dlhodobej frigidity dochádza k problémom nielen s chuťou na sex alebo vzrušivosťou, ale aj s dosiahnutím orgazmu. Niektoré ženy ho dokážu dosiahnuť iba pri masturbácií, iné ani vtedy. Najvážnejším stavom je vaginizmus, ktorý je sprevádzaný reflexným stiahnutím svaloviny pošvy a znemožnením prieniku penisu.

Liečba a ako frigiditu u žien najlepšie riešiť

Najlepšou liečbou je prevencia, ktorá môže frigiditu buď eliminovať alebo aspoň zmierniť jej dosahy. Riešenie tohto stavu je zároveň veľmi komplexné, podobne, ako je tomu aj v prípade jeho príčin. Na úvod je dôležité odstrániť všetky negatívne a rizikové vplyvy, potom sa treba zamerať na zlepšenie kvality sexuálneho života a podporiť libido.

Tu sú všetky možnosti, ktoré na frigiditu pomáhajú:

Liečba ochorení

Ak máte problém s vaječníkmi, štítnou žľazou, nejakými nervovými problémami alebo ťažkosťami metabolického či srdcovo-cievneho charakteru, treba primárne riešiť tie. To isté platí aj pre psychosomatické ochorenia, napríklad dlhodobú migrénu či depresiu. Ide o závažné problémy, ktoré môžu priamo či nepriamo ovplyvniť libido.

Obmedzenie negatívnych faktorov

Dôležitým spôsobom riešenia frigidnosti je aj minimalizácia negatívnych faktorov, najmä ak ide o tie vonkajšie. Sem patrí životospráva, stres, nedostatok spánku, nedostatok alebo naopak príliš veľa fyzickej aktivity, užívanie niektorých liekov, konzumácia alkoholu či fajčenie. Negatívnym vplyvom môže byť u niektorých žien aj ochrana.

Vyriešenie partnerských problémov a tráum

Súčasťou riešenia frigidnosti by malo byť aj odstránenie akýchkoľvek rušivých a negatívnych vplyvov v partnerskom živote. Ak máte nejaké nevyriešené vzťahové veci z minulosti, urovnajte si ich. V prípade, že je frigidnosť spôsobená aj nejakou traumou či negatívnym zážitkom, porozprávajte sa o tom s partnerom, prípadne s odborníkom.

Zmena stereotypu a experimentovanie

Zmena je korením sexuálneho života a to sa týka všetkých jeho oblastí. Nebojte sa experimentovať s partnerom, či už ide o nové sexuálne polohy, praktiky, miesta na milovanie, spôsob predohry alebo aj využitie niektorých erotických hračiek. Ak chce žena nájsť svoje stratené libido, môže skúsiť sexuálne pomôcky aj počas masturbácie.

Afrodiziaka rôznych foriem

Nemenej dôležitým prostriedkom sú rôzne afrodiziaka. Ide o špecifické potraviny, koreniny alebo bylinky, ktoré stimulujú ženské libido. Patria sem morské plody, ryby, sója a potraviny obsahujúce fytoestrogény, chilli a štipľavé koreniny, bazalka, oregano, muškátový orech a ďalšie korenie alebo Maca, Žerucha, Šalvia, Ženšen či Damiána.

Hormonálna terapia

Ďalšou z možností je využitie hormonálnej terapie. V tomto prípade ide o perorálnu formu alebo o injekčnú formu, v oboch prípadoch sa jedná o dodatočnú suplementáciu najmä estrogénov, ktoré sú najviac zodpovedné za libido. Dlhodobá terapia však musí byť pod kontrolou lekára, pretože môže mať vedľajšie efekty na hormonálny systém.

Špeciálne podporné prípravky pre ženy

Stimulácia libida, podpora hormonálnej rovnováhy, zlepšenie hladiny estrogénov aj ďalších hormónov a komplexné pôsobenie na pohlavný systém. Okrem afrodiziakálnych bylín viete siahnuť aj po prírodných prípravkov len pre ženy. Tie ponúkajú koncentrovanú kombináciu extraktov, vitamínov a ďalších látok na podporu sexuálneho života.

 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • stoporex women 3 balenie

  Stoporex® Women – Balenie 3ks

  49,90  Zľava!
 • Stoporex® Women – Balenie 5ks

  79,90  Zľava!

Odborná terapia cez špecializovaný program

V prípade, že všetky predošlé spôsoby zlyhali, musí nastúpiť odborná terapia v podobe dlhodobého špecializovaného programu. Ten zahŕňa postupné opätovné fyzické zbližovanie páru, hľadanie nových foriem sexuálneho vzrušenia, zameranie sa v prípade ženy aj na vlastné sebaukájanie a teda spoznávanie svojej individuálnej sexuality.

Časté otázky z internetových diskusií a odpovede na ne

Frigidnosť síce nie je u žien príliš častý jav, na druhú stranu, dokáže veľmi negatívne vplývať na sexuálny aj partnerský život. To je dôvod, prečo mnoho žien aj veľa mužov rieši túto tému na internete, či už ide o rôzne diskusné fóra alebo konkrétne komentáre.

Toto sú tie, ktoré sú najčastejšie, aj s odpoveďami:

Chýba žene s frigiditou pohlavný život alebo partner?

Frigidná žena nepociťuje dostatok sexuálneho apetítu, jej organizmus nereaguje na sexuálne dráždenie či stimuláciu a nedokáže ani dosiahnuť kvalitný orgazmus, minimálne nie počas pohlavného styku. V praxi to teda znamená, že jej sex ako taký ani nechýba. Voči partnerovi nevysiela žiadne signály a ani nie je citlivá na tie, ktoré sú k nej.

Čo sa dá robiť, ak žena pociťuje pri sexe bolesť?

Najčastejšie ide o dôsledok nedostatočného prekrvenia pohlavného systému a tiež o slabú produkciu sekrétu zo Skeneho žliaz. Ak nerátame inú formu sexuálnej stimulácie, ktorá by pomohla prirodzenému zvlhčeniu, najistejšou voľbou sú lubrikačné gély. Na výber máte buď gély na báze vody alebo na báze silikónu, ich výber je len na vás.

Ako môže muž ovplyvniť libido u svojej partnerky?

Predovšetkým tým, že sa bude snažiť o zmenu stereotypu. Treba sa zamerať na nové sexuálne techniky, nové polohy, netradičné miesta, nový spôsob stimulácie, inú formu predohry alebo celkovú zmenu prístupu. Niekedy môžu pomôcť aj erotické hračky a sexuálne pomôcky, vďaka ktorým príde k inej forme sexuálnej stimulácie a vzrušenia.

Dá sa jedálničkom ovplyvniť sexuálny apetít ženy?

Áno, dá, je na to potrebné ale úplne zmeniť životosprávu, vrátane pitného režimu. Treba minimalizovať vplyv alkoholu, sladených nápojov a vylúčiť z jedálnička mastnú, príliš solenú a príliš sladkú stravu. Základom by mali byť ryby, sója a produkty z nej, ovocie a zelenina s vysokým obsahom aminokyselín a koreniny, vrátane štipľavých.

Čo robiť, ak sa frigidnosť nezlepšuje ani po dlhšej dobe?

V tom prípade je nevyhnutné ísť za lekárom kvôli odbornej a dlhodobej terapii. V prvom rade sa musia vylúčiť negatívne faktory a vplyv ochorení, ktoré môžu zhoršovať stav hormonálnej, nervovej či cievnej sústavy. V druhom rade sa nasadí hormonálna terapia, ktorá je kombinovaná s režimovými opatreniami v sexuálnom živote.

Komplexná podpora sexuality prirodzene a dlhodobo

Najlepšou voľbou, či už v rámci prevencie alebo aj riešenia sexuálnych problémov, je komplexná podpora ženskej sexuality. Tá by mala byť čo najviac prirodzená a zároveň aj s možnosťou dlhodobého pôsobenia. Túto podmienku spĺňajú predovšetkým bylinky s afrodiziakálnym účinkom, ktoré majú stimulačné účinky na hormóny.

Ide napríklad o Šalviu lekársku, Angeliku lekársku, Ľubovník bodkovaný, Vitex jahňací, Ďatelinu lúčnu, Ženšen, Žeruchu, Damiánu, Pupalku alebo Hloh. Tieto rastliny obsahujú látky stimulujúce estrogénové receptory a hladinu estrogénov.

Výsledkom ich pôsobenia je zlepšenie zdravia a funkcie hormonálneho systému, zlepšenie hormonálnej regulácie a rovnováhy a tiež celková podpora sexuality.

Nezanedbateľným plusom sú aj ďalšie účinky týchto rastlín, ktoré majú pozitívny vplyv na fyzickú výkonnosť alebo psychickú vitalitu. Pomáhajú na zníženie únavy, proti stresu alebo napätiu, dokážu zmierniť zvýšenú citlivosť alebo bolesti hlavy a zvyšujú tiež pocit energie. Viaceré z nich podporujú metabolizmus a zdravie nervového systému.

Kým v minulosti bolo možné využívať ich benefity iba vo forme čajov, dnešná doba prináša aj modernejšie podoby. Tie sú bezproblémové z pohľadu dávkovania, nemajú nežiaduce účinky a dokážu tak ženskú sexualitu podporiť dlhodobo a prirodzene.

Prečo sú najlepšie prípravky pre ženy a ako ich vybrať

Vzhľadom na ťažšiu dostupnosť, náročnejšie spracovanie a príliš široké spektrum prírodných stimulantov, je najlepšou voľbou kúpa špecializovaných prípravkov. Ide o bylinné prípravky v podobe perorálnych tabliet či kapsúl s komplexným zložením látok.

Nájdete v nich spomínané rastliny typu Maca, Damiána alebo Panax Ginseng, ktoré sú doplnené o niektoré ďalšie zložky, najmä pokiaľ ide o vitamíny a minerály prospešné pre ženskú hormonálnu rovnováhu. Prípravky sú dostupné voľne, bez receptu alebo lekárskeho vyšetrenia, sú laboratórne testované a možno ich užívať dlhodobo.

Komplexný je aj ich účinok pre ženy každého veku:

 • prirodzená stimulácia hormónov, najmä ak ide o estrogén
 • podpora celkovej hormonálnej rovnováhy a regulácie u žien
 • zvýšenie libida práve cez zvýšenie hladiny dôležitých hormónov
 • u žien s PMS pomoc s potlačením niektorých negatívnych javov
 • tiež pomoc s niektorými prejavmi menopauzy alebo klimaktéria
 • celková podpora fungovania nervového systému a jeho funkcií

Plusom je, že tieto prípravky majú vplyv aj na zvýšenie psychickej vitality a fyzickej výkonnosti a energie. To všetko má pozitívny efekt nielen na sexuálny apetít, ale aj proti únave v čase predmenštruačného syndrómu alebo u žien v menopauze.

Príkladom overeného, kvalitného a predovšetkým účinného prípravku špeciálne pre ženy je Stoporex® Woman. Táto popredná slovenská značka cieli síce primárne na mužov, no aj pre ženy ponúka komplexné riešenie v podobe prírodného produktu. Prípravok je možné použiť v čase viditeľných problémov s frigidnosťou, ale taktiež ako prevenciu.

 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • stoporex women 3 balenie

  Stoporex® Women – Balenie 3ks

  49,90  Zľava!
 • Stoporex® Women – Balenie 5ks

  79,90  Zľava!

Aké sú skúsenosti žien s frigiditou a ako na prevenciu

Liečba frigidnosti je beh na dlhé trate. Je tomu tak preto, že aj problém samotný vzniká dlhšiu dobu, ale aj preto, že ide o komplex viacerých ťažkostí súčasne. Skúsenosti žien ukazujú, že pri riešení treba kombinovať viacero možností a to po dlhšiu dobu.

Do popredia preto prichádza práve prevencia, ktorá má za cieľ prirodzene zlepšiť sexuálny život a znížiť riziko vzniku alebo vážneho stavu frigidity. Ide o kombináciu zmien stereotypu a cieleného používania afrodiziak na zvýšenie sexuálneho apetítu. Tieto preventívne opatrenia zároveň môžu byť aj súčasťou liečby frigidity, popri ostatných formách.

Pokiaľ ide o samotné riešenie frigidnosti, ženám sa osvedčila koncentrovaná forma prírodných podporných prípravkov. Pri dlhodobom dávkovaní poskytujú nielen podporu z pohľadu sexuálneho apetítu a libida, ale aj pri hormonálnej rovnováhe.

To so sebou prináša výhodu zmiernenia niektorých negatívnych prejavov týkajúcich sa predmenštruačného syndrómu alebo menopauzy. Ide napríklad o návaly tepla, nadmerné potenie, bolesti hlavy a migrény, kŕče alebo zvýšenú citlivosť prsníkov. Bylinky v nich pomáhajú aj proti únave a negatívnym psychosomatickým príznakom.

Značka Stoporex® Woman je v tomto ohľade populárna u žien každej vekovej kategórie. Jej užívanie pomáha podľa skúseností žien aj na libido a sexuálny apetít.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *